Kresťanský zbor v Prievidzi je dobrovoľné zhromaždenie kresťanov veriacich v Pána Ježiša Krista ako svojho osobného Spasiteľa a Pána.

Spoznali sme, že bez obete Pána Ježiša na Golgotskom kríži by sme neobstáli, keď raz Boh bude uplatňovať svoju spravodlivosť. Biblia, Božie slovo, totiž hovorí, že každý človek zhrešil a niet nikoho, ktorý by svojím životom a skutkami uspokojil Božie nároky.

Je napísané: „Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi.“ (List Rimanom 6, 23). Svätý Boh ponúka vo svojom Synovi odpustenie hriechov a večný život každému, kto Mu uverí, vyzná svoj hriech a svoje viny a odovzdá svoj život do Jeho rúk.

Srdečne vítame každého, kto túži po poznaní pravdy, ktorú Pán Boh nechal zapísať vo svojom slove.

„Amen, amen vám hovorím, že ten, kto čuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepríde na súd, ale prešiel zo smrti do života.“ (Evanjelium Jána 5, 24)