Spoločné zhromaždenia

K pravidelným spoločným zhromaždeniam sa stretávame podľa vzoru prvých kresťanov. O nich je napísané: „A zotrvávali v učení apoštolov a v spoločnom bratskom obcovaní a pri lámaní chleba a na modlitbách.“ (Skutky apoštolov 2. 42)

Počas zhromaždenia k sláveniu pamiatky Pána Ježiša Krista, ktoré sa koná každú nedeľu dopoludnia oslavujeme nášho Spasiteľa a ďakujeme mu za obeť, ktorú za nás priniesol. Okrem toho je súčasťou pamiatky aj spoločné lámanie chleba a pitie z kalicha, podľa toho, ako to ustanovil náš Pán pri poslednej večeri so svojimi učeníkmi pred jeho smrťou na kríži.

Popoludňajšie nedeľné zhromaždenie je venované výkladu Božieho slova a zvestovaniu evanjelia, teda radostnej zvesti o spasení, ktoré Boh ponúka vo svojom Synovi.

Cieľom biblického zhromaždenia v utorok je postupné čítanie a vzdelávanie sa z Božieho slova. V tomto období preberáme epištolu Rimanom.

Na modlitebnom zhromaždení, každý štvrtok, venujeme po kratšom úvodnom uvažovaní nad Božím slovom čas modlitbám k nášmu Bohu, teda vďačnosti za spasenie, za Božiu starostlivosť o nás v každodennom živote, ale aj prosbám o Jeho milosť a pomoc do našich dní. Modlíme sa i za nadriadených, za pokoj na zemi a za duchovné i pozemské blaho národov.

Pre informáciu o zhromaždení mládeže nám prosím napíšte.

Počas našich zhromaždení nie je duchovná činnosť vyhradená len pre určených „kňazov“ či „kazateľov“, ale vykonávajú ju všetci veriaci v Pána Ježiša v súlade so zásadami uvedenými v Božom slove a s osobným obdarovaním Svätým Duchom.

Podobne ako v Prievidzi sa schádzajú aj veriaci v zhromaždeniach v Lehote pod Vtáčnikom a v Zemianskych Kostoľanoch.