Boh je

Existuje Boh? To je základná otázka, ktorá sa iste aspoň raz v živote ozve v každom človeku. Niektorí majú v tom jasno a sú si svojou odpoveďou (či už kladnou, alebo zápornou), úplne istí, ďalší si myslia, že odpoveď nie je možné spoľahlivo nájsť. Sú aj takí, ktorí veria, že je tu nejaká vyššia bytosť, ale nezaujíma sa o tento svet a preto človeku vlastne na tom nemusí záležať.

Azda nás môže prekvapiť, že Biblia, Božie slovo, sa touto otázkou vôbec nezaoberá. Už prvá veta celého Písma znie: „Na počiatku stvoril Boh nebesia a zem.“ (1. Mojžišova 1, 1). Nenájdeme v nej žiadne presviedčanie a dokazovanie. Pán Boh to nepovažuje za potrebné.

Nielen Božie slovo, Biblia, ale aj celé stvorenie okolo nás, dokonalé zákony prírody, všetko, živé i neživé dáva jasné svedectvo: Boh je! Preto, celkom prirodzene, sa v Žalme 14, 1 dočítame: „Blázon hovorí vo svojom srd­ci: Niet Boha.“

Milý čitateľ, azda sa ohradíš: „Ja predsa nie som žiadny blázon, veď ak Boh chce, aby som Mu uveril, nech sa mi ukáže! Nech mi podá nevyvrátiteľný dôkaz, že existuje!“ Božie slovo však opäť dáva odpoveď v Epištole Hebrejom 11, 6: „Bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu. Lebo ten, kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že tým, ktorí Ho snažne hľadajú, je odplatiteľom.“

Boh určil jediný spôsob, ako Ho poznávať a prísť k Nemu: vierou. Zopakujeme vyššie citované slová: „Ten, kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je!“ Nečakaj teda, že Boh sa ti zjaví a ty potom uznáš, že On existuje. On túži v ľudskom srdci vidieť vieru. Preto Boh nikdy ľuďom nedá absolútny dôkaz, že On je, pretože viera by celkom stratila svoj zmysel. „Ale nádej, ktorá sa vidí, nie je nádejou, lebo na to, čo niekto vidí, prečo by sa na to aj nadejal?“ (Rimanom 8, 24)

Rovnako môžeme vidieť, že Boh nie je len nejaká vzdialená bytosť, ktorá nechce mať s ľuďmi nič spoločné. „…musí veriť…že tým, ktorí Ho snažne hľadajú, je odplatiteľom.“ Milý čitateľ, snažne hľadaj Boha! A to v Pánovi Ježišovi Kristovi, pretože On je tou jedinou cestou k Bohu. Sám Pán Ježiš povedal: „Ja som cesta, pravda i život. Nikto neprijde k Otcovi ináč, ako skrze mňa.“ (Ján 14, 6) Boh ti dáva jedinečnú možnosť, ako sa presvedčiť o večnej pravde, ktorá, hoci ju človek potláča, je hlboko zakorenená v každom ľudskom srdci: Boh je! A toto umožňuje nie videním, nie rozumom, ale vierou. „A viera je z počutia a počutie skrze slovo Božie.“ (Rimanom 10, 17)

Vtedy, keď takto, vo viere, prídeš k Nemu, On ti ukáže, že tým, ktorí Ho hľadajú, dáva veľkú odplatu: odpustenie hriechov a večný život v nebi s Ním. Neváhaj, nečakaj, len vierou poď!